Skilteregulativ

Skilteregulativ gældende for Sæby Havn

Regulativet angiver retningslinier for skiltningen på Sæby Havn. Regulativet er underlagt fredningskendelser. Der kan således ikke, med udgangspunkt i Skilteregulativet opsættes skilte, hvor fredningskendelser forbyder opsætning. Skiltning må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen heraf.

Skiltene opdeles i følgende typer:

  • Reklameskilte er skilte som opsættes på virksomheder og bygninger, og som har til  formål at vise, hvor den givne virksomhed har til huse samt at indikere, hvilke produkter virksomheden eventuelt udbyder. Skiltning og reklamering må kun ske på bygningssider - ikke på tage. Skiltenes proportioner skal tilpasses de pågældende bygninger. Udseendet skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Sæby Byråd.
  • Henvisningsskilte opsættes i trafik- og knudepunkter på havnen. Skiltene henviser med pil til f.eks. havnekontor, toiletter, forretninger, telefoner m.v.. Skiltene har et ensartet udseende og opsættes på den galvaniserede galge som er valgt af Tek-nisk Udvalg. Skiltene skal tillige have ensartede dimensioner og baggrundsfarve. Havnen indkøber skiltene og virksomheden, der henvises til, betaler efterfølgende havnen.
  • Tilrettevisningsskilte opsættes hvor det er nødvendigt f.eks. ved affaldscontainere og oplyser om sortering af affald og aflevering af malingsrester o. lign. Skiltenes ud-seende skal være det internationalt anerkendte piktogramsystem.
  • Trafiktavler opsættes i henhold til færdselsloven.
  • Oplysningsskilte kan for eksempel være fra Fiskerikontrollen der oplyser om fred-ningsbælter og lignende.

Skilteregulativet for Sæby Havn er godkendt af Sæby Byråd til ikrafttræden pr. 1. juni 2003

Folmer Hansen                        Claus Reimann Petersen
Borgmester                             Kommunaldirektør

saeby-havn002saeby-havn010saeby-havn004